Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ  ΜΙΑΣ  ΧΡΗΣΗΣ (CPV18130000-9, Ειδικός ρουχισμός εργασίας) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  71.724,52 € συμπ. ΦΠΑ 24%  {Πιθανή ποσότητα   82.916 τεμ.}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΖΒ54690ΒΞ-Μ6Η } …