Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ &  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  5.450,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  9Κ0Ο4690ΒΞ-ΥΛΛ} …