Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Εργαλείων Χειρουργείου – ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ {CPV 33162200-5,  } (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 17.081,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΜΗΘ4690ΒΞ-ΓΚΧ } …