Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης    8.312,59 € συμπερ. ΦΠΑ 13% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Π7Σ4690ΒΞ-ΩΗΜ }