Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV 19640000-4, 33631600-8, 39224300-1, 39831600-2,33741300-9) (ΚΑΕ 9429). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 21.250,92 € συμπερ. ΦΠΑ 24% {πιθανή  ποσότητα:17.282 (κιλά, λίτρα, τεμ., ρολό, ζεύγη)}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΚΚΦ4690ΒΞ-421} …