Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια αντιδραστηρίων για την εξακρίβωση της ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) {CPV: 33696100-6}{Πιθανή ποσότητα: 3.825  CASS , FL, TEM,   TEST,  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ}. Προϋπ. δαπάνης   21.650,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΩΙ524690ΒΞ-3ΦΙ} …