Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 (CPV  38951000-6) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού (φορητό αυτοματοποιημένο σύστημα μοριακής διάγνωσης PCR για την ανίχνευση του SARS-CoV-2)καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 1500 τεστ}. Ανώτατης δαπάνης 60.000,00 € προ ΦΠΑ ή 74.400,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ),  ανά εξέταση  προ ΦΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΞΛΒ4690ΒΞ-0ΕΡ} …