Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (CPV 33127000-6) (KAE   1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων, {πιθανή ποσότητα : 14206 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπ.  δαπάνης   50.986,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%.  Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή,  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  όλων των ζητουμένων εξετάσεων  και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση.  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΓΜΠ4690ΒΞ-ΣΩΠ} …