Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ{για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης (VOLUMAT FRESENIUS)ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου μας και συσκευές και όργανα   μετάγγισης & έγχυσης με ταυτόχρονη παραχώρηση του απαιτούμενου συνοδού εξοπλισμού – αντλίες},  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης    14.986,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ψ5ΞΖ4690ΒΞ-Β30} …