Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών  (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης  64.281,60 € συμπ. ΦΠΑ 24%  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα  14.105 τεμ.ltr,ζεύγη}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   9Ε5Ξ4690ΒΞ-ΗΝΒ } …