Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναλ. Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  8.172,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω63Χ4690ΒΞ-ΘΞ5} ..