Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά  των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν.   HOSPAL τύπου INTEGRA. Προϋπολ. δαπάνης 33.212,16 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΒΠ74690ΒΞ-ΟΟΟ} …