Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8)  (KAE 0439), (καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τουλάχιστον 5.408 τ. μ./ ημέρα), προϋπολ. δαπάνης  45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών του  Γ. Ν. Ζ., για τρεις  (3) περίπου μήνες. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ανά τετραγωνικό μέτρο/ ανά μήνα.   Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ6ΡΥ4690ΒΞ-Π7Υ} …