Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού» (CPV 50421000-2) (ΚΑΕ 0887) (Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά  των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA του Νοσοκομείου) , προϋπ. Δαπάνης 30.712,32 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου .  Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω0Ε54690ΒΞ-50Ω} …