Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου προμήθεια ιατρικών αερίων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: προμήθεια  ιατρικών αερίων {Αέριο Φαρμακευτικό Οξυγόνο, Διοξείδιο του Άνθρακα, Πρωτοξείδιο του Αζώτου, Πεπιεσμένος αέρας (Respal)},  παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης   33.500,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ95Λ4690ΒΞ-Ν4Ξ } …