Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Μεταφορά βιολογικού υλικού (CPV 60000000-8) «Υπηρεσίες μεταφορών βιολογικού υλικού») (ΚΑΕ 0439) Ενδεικτικός αριθμός αποστολών περίπου 180 / έτος και σύμφωνα με τις ανάγκες μας, προϋπ. δαπάνης 20.995,68 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ρ8ΠΔ4690ΒΞ-1Κ4  } …