Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (ετήσια συντήρηση  των συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης AGFA του Γ.Ν.Ζ.) Πιθανής δαπάνης 2.790,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω5ΑΦ4690ΒΞ-ΛΦΦ } …