Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια πρόσκλησης κατάθεσης προσφοράς για την Ανάθεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών για Η/Υ.»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Ανάθεση του Έργου: «Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και την προμήθεια των απαιτούμενων Ανταλλακτικών (CPV 72611000 ) (ΚΑΕ  0439) &  (CPV 30237000-9 ) (ΚΑΕ  1439) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 25.403,226 € προ ΦΠΑ ή 31.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: 663Μ4690ΒΞ-ΙΚΨ}& ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC012261787} …