Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια προμήθεια Αναλ. έγχυσης και Συσκευών μετάγγισης αίματος

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια  προμήθεια Αναλωσίμων έγχυσης και Συσκευών  μετάγγισης αίματος,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 10,000.00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Χ8Μ4690ΒΞ-0ΨΓ } …