Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  43.700,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Α5Ο4690ΒΞ-Η89} …