Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια  Συνοπτικού  Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8)  (KAE 0439),(καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, τουλάχιστον 4.160 τ. μ./ ημέρα), προϋπ. δαπάνης 74.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών του  Γ. Ν. Ζ. , για έξι  (6) περίπου μήνες. Με κριτήριο κατακύρωσης την  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ανά τετραγωνικό μέτρο/ ανά μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΛ544690ΒΞ-3ΟΞ} …