Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας »

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες  επισκευής  και συντήρησης  εξοπλισμού Ακτινογραφίας » (CPV  50421200-4) (ΚΑΕ  0887) του αξονικού τομογράφου  CT  BRIGHTSPEED &  του ακτινολογικού μηχανήματος  PROTEUS XR/α, προϋπ. δαπάνης 42.500,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΨ9Ω4690ΒΞ-02Μ} …