Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ ανάθεσης του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο (CPV 60161000-4   «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων») (ΚΑΕ 0439) Προϋπολ. δαπάνης  28.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΤ4Ν4690ΒΞ-Μ92} …