Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV 09134100-8) (KAE 1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 650.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  338.541,67 € λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως  το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα %,  που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης,  όπως αυτή δίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης /Τμήμα Εμπορίου Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  κατά  την ημέρα  παράδοσής του είδους. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ψ95Θ4690ΒΞ-ΩΥ1,  ΑΔΑΜ: 22PROC010640113 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  162005.