Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV:  09134100-8) (ΚΑΕ:  1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 994.380,80 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας: 610.986,667 λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα %,  που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης,  όπως αυτή δίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης /Τμήμα Εμπορίου Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  κατά  την ημέρα  παράδοσής του είδους. Η διακήρυξη έχει λάβει  ΑΔΑ: 9ΤΠΚ4690ΒΞ-6Α5,  ΑΔΑΜ: 23PROC012433812 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  189544.