Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού (2/2024), Άνω των Ορίων για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»   προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου ΔΙΕΘΝΗ Ανοικτού Διαγωνισμού, Άνω των Ορίων, με αριθμ. διακήρυξης 2/2024, για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV:  09134100-8) (ΚΑΕ:  1611). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 800.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας: 470.743,303 λίτρα, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα %,  που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης,  όπως αυτή δίδεται από την Διεύθυνση Ανάπτυξης /Τμήμα Εμπορίου Νομού ΖΑΚΥΝΘΟΥ,  κατά  την ημέρα  παράδοσής του είδους. Η διακήρυξη έχει λάβει  ΑΔΑ: ΨΤΧΩ4690ΒΞ-ΗΝ6,  ΑΔΑΜ: 24PROC014429368 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  346815.