Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων, είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμ. 11/2021, για την  προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (CPV 15119000-5 Διάφορα κρέατα) (KAE 1511). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 47.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% {πιθανή ποσότητα: 9.810 κιλά), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΥ2Ε4690ΒΞ-ΕΔΕ} …