Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και  Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. Ζ. , στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας  (CPV 33631600-8,  33141420-0,  33140000-3,  33157000-5,  38434000-6) (KAE 9349). {Πιθανής ποσότητας:  56.787 τεμ., λίτρα, ζεύγη). Προϋπ. δαπάνης: 82.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Φορέας Χρηματοδότησης: το ΕΤΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος interreg V-A /Greece-Italy 2014-2020 στο οποίο το Γ.Ν.Ζ. συμμετέχει στο ενταγμένο έργο με τίτλο Πράξης «COOFHEA» {Πακέτο Εργασίας 3 Health Equipment}.  Η σχετική διακήρυξη έχει λάβει ΑΔΑΜ: 21PROC009338201, ΑΔΑ: 9ΗΤ64690ΒΞ-ΩΨΜ  & α/α ΕΣΗΔΗΣ: 140998.