Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την  προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης»   (CPV 18130000-9) (KAE 1311), προϋπ. δαπάνης 70.530,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% (πιθανής ποσότητας: 123.050 τεμ.), για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζ. για περίπου ένα (1) έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 64ΧΥ4690ΒΞ-Κ14,  ΑΔΑΜ: 21PROC009642463 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  145352.