Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού,  για την   προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» (CPV 33696500-0) «Αντιδραστήρια Εργαστηρίων» (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων». {Πιθανής ποσότητας 375.000  test). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 120.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων  και ΟΧΙ στις τιμές ανά εξέταση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΨ7Ω4690ΒΞ-0ΧΨ} (α/α ΕΣΗΔΗΣ : 104408}…