Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, (CPV 38951000-6) (KAE 135901Ε). Πιθανής ποσότητας  6.633 τεστ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης: 194.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ ανά κατηγορία αναλυτή.  Η διακήρυξη έχει λάβει  ΑΔΑΜ: 23PROC011977774  και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  181054.