Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος (CPV 38432100-3) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων {Πιθανή ποσότητα: 17.350 τεστ / εξέταση}, για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για ένα (1) περίπου έτος. Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 75.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 6% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 69ΚΝ4690ΒΞ-ΩΒ1,  ΑΔΑΜ: 22PROC010515390 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  160564.