Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ανοσοχημικών / Ορμονολογικών Εξετάσεων Μικροβιολογικού Εργαστηρίου (CPV 33127000-6) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Ανοσοχημικού / Ορμονολογικού Αναλυτή}  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ για ένα (1) περίπου έτος. Πιθανής ποσότητας: 14.986 τεστ, πιθανής προϋπ. δαπάνης 50.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6% &  24%. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 9ΦΚΕ4690ΒΞ-Λ5Ρ,  ΑΔΑΜ: 22PROC010731403 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  163002.