Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  (CPV 33696200-7) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων,  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος. Πιθανής ποσότητας: 34.780 τεστ, πιθανής προϋπ. δαπάνης 58.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6% , 13% &  24%. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΣΓΞ4690ΒΞ-Ν22,  ΑΔΑΜ: 22PROC010756872 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  163456.