Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των Ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» (CPV 90911200-8) (KAE 0439).  Προϋπ. δαπάνης   144.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου δώδεκα (12) μηνών. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο/ ανά μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΔΥΞ4690ΒΞ-ΔΓΙ} …