Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου:   «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου», (CPV 50710000-5) (KAE 0439) για ένα  (1) έτος. Προϋπ. δαπάνης  259.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΜΡΡ4690ΒΞ-ΠΘΝ ,  ΑΔΑΜ: 22PROC011429128 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  174505.