Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7,   90524400-0,  90524000-6) ,  (KAE 0846). Προϋπ. δαπάνης 120.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  28.590 κιλά, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΦΒΑ4690ΒΞ-ΟΩΧ,  ΑΔΑΜ: 23PROC012891514 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  196431.