Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (7/2021) κάτω των Ορίων, για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» {(CPV 90524100-7, 90524400-0, 90524000-6) (KAE 0846)} (1) Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών  αποβλήτων,(2) Υπηρεσίες επεξεργασίας νοσοκομειακών αποβλήτων   2α)  αποτέφρωση και  2β) αποστείρωση, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.» . Πιθανή ποσότητα 28.365 κιλά. Ανώτατης αξίας  102.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ:    67ΘΒ4690ΒΞ-Θ94 &  α/α ΕΣΗΔΗΣ : 139844.