Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2024), για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2024), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη
παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων», Πιθανή ποσότητα: 459.300 τεστ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου ένα (1) έτος. Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 150.000,00 € (συμπερ. ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Η διακήρυξη έχει λάβει: ΑΔΑ: Ψ9774690ΒΞ-Β14, ΑΔΑΜ: 24PROC014468051 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 347257