Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), για την προμήθεια: « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » ,(ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ).

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (4/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :  « ΤΡΟΦΙΜΩΝ » (ΚΑΕ1511),(ΕΙΔΗ   ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος.

Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 52.675,38 € (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΛ5Δ4690ΒΞ-Α78,  ΑΔΑΜ: 23PROC012538154 και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189869.