Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (23/2023), για την ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»  προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμ. διακήρυξης 23/2023, για την  ανάθεση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (CPV 90524100-7,   90524400-0,  90524000-6) ,  (KAE 0846). Προϋπ. δαπάνης 130.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Πιθανής ποσότητας:  31.054 κιλά, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΕΟΤ4690ΒΞ-ΔΟΗ.,  ΑΔΑΜ: 24PROC014178648 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  324252.