Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (21/2023), για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή} καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ( 21/2023) , κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή}  καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων»  για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ, για ένα (1) περίπου έτος.

Πιθανής προϋπολ. δαπάνης ….. 52.695,40  € προ ΦΠΑ ή   …..56.871,18 € συμπερ. ΦΠΑ 6%, 13% ,24%.

με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων

Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 6ΣΠΙ4690ΒΞ-ΥΑΑ} & ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 23PROC013831711}  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 271153.