Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2023), για την Προμήθεια «ΝΕΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια «ΝΕΟΥ  ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ»  (CPV 33124120-2, «συσκευές διαγνωστικής με υπέρηχους») (ΚΑΕ 9749) Για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ». Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 100.000,00 (συμπερ.  ΦΠΑ). Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)   για το σύνολο του υπό προμήθεια συστήματος- εξοπλισμού. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΗΖ34690ΒΞ-ΒΟΜ,  ΑΔΑΜ: 23PROC013721305  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 256128 .