Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (17/2023), για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (17/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» , (CPV  50421200-4) (KAE  0887 ) για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  για ένα (1) έτος. Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 77.128,00 € (συμπερ.  ΦΠΑ). Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).   Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 60ΙΝ4690ΒΞ-ΖΤΖ ,  ΑΔΑΜ: 23PROC013545653  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 237133 .