Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (14/2023), για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ.»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (14/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,  για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311) »,για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., , για ένα (1) περίπου έτος.Προϋπολογισθείσα δαπάνη  : 150.923,49 (συμπερ.  ΦΠΑ).Με κριτήριο κατακύρωσης , η   πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)   .Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ψ1894690ΒΞ-ΜΑΘ  ,  ΑΔΑΜ: 23PROC013499821  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 211233 .