Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (11/2023), για την προμήθεια: «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Προμήθεια  «ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ για κάμερες ξηρής εκτύπωσης AGFA Drystar 5302 & AGFA Drystar 5503» (CPV 32354100-0 ) (KAE 1741) για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν.Ζ., για ένα περίπου (1) έτος. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης ….. 50.322,50 € προ ΦΠΑ ή   …..62.399,90 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Η διακήρυξη έχει λάβει: ΑΔΑ: : 9ΓΙΤ4690ΒΞ-0Ψ5  ,   ΑΔΑΜ:  23PROC013173123   και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 198506 .