Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (10/2023), για την προμήθεια: «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (8/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :  «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ»(CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311)για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ., για ένα περίπου (1) έτος. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  37.778,330 € προ ΦΠΑ ή   46.845,13 € συμπερ. ΦΠΑ 24%,   με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής» (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Η διακήρυξη έχει λάβει: ΑΔΑ: ΨΙ0Τ4690ΒΞ-ΥΜΞ    ,     ΑΔΑΜ:  23PROC012972965    και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 196506 .