Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2023), για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (1/2023), κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια : «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων»,  Πιθανή ποσότητα:  459.300 τεστ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος.Ανώτατης προϋπολογισθείσης δαπάνης : 148.225,13 € (συμπερ.  ΦΠΑ) για την κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ  με κριτήριο κατακύρωσης « η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων..» Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6Χ1Ω4690ΒΞ-ΝΥΝ,  ΑΔΑΜ: 23PROC012435629  και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 189365.