Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2020) για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΕΘΝΗ Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (3/2020) Άνω των Ορίων για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)    για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   700.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την   ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ που θα δοθεί ως: (Το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % που θα υπολογίζεται στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης έκαστου είδους.  Η τελική τιμή δε δύναται να υπερβαίνει την εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους όπως αυτή δίδεται από το παρατηρητήριο τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιφερειακή ενότητα  Ζακύνθου, κατά την ημέρα παράδοσης του είδους και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΗ774690ΒΞ-29Ω} …