Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλ. Διεθνή ΔΑΔ με αριθμ. 1/2018 για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Ηλ. Διεθνή Δ.Α.Δ. για την προμήθεια  ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  471.751,68 € συμπ. ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για τη διακήρυξη του διαγωνισμού επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΦΧΑ4690ΒΞ-3ΓΘ}  ΚΗΜΔΗΣ {ΑΔΑΜ: 18PROC003885519} ΕΣΗΔΗΣ {Συστημ. Α Ρ. 66041}